Co to jest park krajobrazowy

Park krajobrazowy jest jedną z 10 form ochrony przyrody przewidzianej w polskim prawie. Jest to więc "luźniejsza" forma ochrony większych obszarów.

BugPark krajobrazowy to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina.

Park krajobrazowy to nie to samo co park narodowy - w kórym ochrona przyrody jest ścisła. Grunty rolne i leśne oraz nieruchomości i budynki które znajdują się na terenie parku krajobrazowego pozostają w rękach dotychczasowych właścicieli oraz pozostają w gospodarczym wykorzystaniu. Ograniczenia i zakazy na terenie parku krajobrazowego ustalane są z wojewodą podlaskim oraz gminami na jakich terenie park krajobrazowy się znajduje. Celem tych ustaleń jest takie uregulowanie sposobu zagospodarowania chronionego terenu, aby jego wysokie wartości przyrodnicze nie uległy degradacji.