Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolina Bugu

(Przykład dokumentu)

Rozporządzenie Nr..... Wojewody Podlaskiego z dnia ....... 200...r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Bugu


Na podstawie art. 13a ust. 6 i art. 13b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego (Dz.U. Nr 55 poz. 497) oraz art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688 i z 2003 r. Nr 52, poz. 450) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się plan ochrony Parku Krajobrazowego Dolina Bugu, zwany dalej „planem ochrony”.
2. Plan ochrony stanowi zbiór informacji, zaleceń i ustaleń obowiązujących do wykorzystania przy wszystkich opracowaniach planistycznych, dokumentacjach projektowych i działaniach gospodarczych, wykonywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne, osoby prawne i fizyczne działające na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Bugu, zwanego dalej „Parkiem”.
3. Ustalenia planu ochrony są wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Część opisową planu ochrony stanowi załącznik NR 1 „Synteza planu ochrony”.
5. Cześć graficzną planu ochrony stanowią załączniki:
1) Nr 2 „Mapa ekosystemów Parku”;
2) Nr 3 „Mapy podziału Parku i otuliny na jednostki planistyczne”;
3) Nr 4 „Mapa ustaleń planu ochrony”.

§ 2.
Ustala się następujące generalne cele i zasady funkcjonowania Parku:
1) zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych oraz ich udostępnianie społeczeństwu obecnie i w przyszłości;
2) uznanie za wiodącą podstawę rozwoju i zagospodarowania przestrzennego terenu Parku zasadę zrównoważonego rozwoju, zapewniającą utrzymanie równowagi pomiędzy środowiskiem, a efektywnym rozwojem społeczno-gospodarczym;
3) ochronę wartości Parku w korelacji z rozwojem społeczno-gospodarczym zapewniającym kształtowanie optymalnych warunków i podnoszenie jakości życia mieszkańców;
4) godzenie różnorodnych funkcji w poszczególnych jednostkach planistycznych, zgodnie z potrzebami ochrony przyrody i rozwoju lokalnych społeczności.

§ 3.
Za podstawowe cele i zadania planu ochrony uznaje się:
1) zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, pełnej różnorodności biologicznej oraz trwałości i równowagi procesów przyrodniczych;
2) ochronę najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego;
3) przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom rzecznym, lasom i innym składnikom przyrody;
4) stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania;
5) harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi dotychczasowych form użytkowania terenu i działalności społeczno-gospodarczej;
6) ochronę systemów przyrodniczych Parku przed oddziaływaniem wewnętrznych i zewnętrznych czynników degradujących;
7) dążenie do sukcesywnej poprawy stanu wszystkich komponentów środowiska, dzięki podejmowanym działaniom infrastrukturalnym;
8) zwiększanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, dotyczącej konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego;
9) uwzględnianie w rozwoju społeczno-gospodarczym uwarunkowań wynikających z potrzeb ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych i cech krajobrazu.

§ 4.
Plan ochrony określa:
1) zasady ochrony przyrodniczej struktury w obrębie Parku i otuliny;
2) program działań i zabiegów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego i dóbr kultury;
3) granice i wymogi ochronne w poszczególnych wyznaczonych strefach;
4) proekologiczne możliwości rozwojowe terenów użytkowanych gospodarczo w Parku i położonych w otulinie w oparciu o warunki geograficzne, zasoby i walory naturalne;
5) warunki zrównoważonego rozwoju osadnictwa wiejskiego, form gospodarki rolnej, leśnictwa, turystyki i innych;
6) instrumenty realizowania proekologicznej polityki przestrzennej na obszarze Parku i otuliny.

§ 5.
Plan ochrony ustala generalne zasady gospodarowania na terenie Parku, które dotyczą w szczególności:
1) preferowania funkcji społecznych, kulturowych, krajobrazowych, dydaktycznych i naukowych;
2) ochrony czystości wód, rzek, strumieni i źródlisk;
3) zachowania naturalnych fragmentów szaty roślinnej, przede wszystkim leśnej i mokradłowej wraz z istniejącymi i projektowanymi rezerwatami przyrody, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi, użytkami ekologicznymi, stanowiskami dokumentacyjnymi i stanowiskami rzadkich oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt;
4) ochrony krajobrazu, różnorodnych form geomorfologicznych, a zwłaszcza ich wartości estetycznych i walorów krajobrazowych;
5) podnoszenia walorów krajobrazu metodami przyrodniczymi poprzez dolesienia, retencję wód i inne;
6) ochrony terenu Parku przed nadmiernym zurbanizowaniem;
7) otoczenia opieką zabytków kultury materialnej, parków wiejskich, pomników przyrody i innych.

§ 6.
1. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości, znajdujące się w granicach Parku, pozostawia się w gospodarczym użytkowaniu.
2. Na obszarze całego Parku zakazuje się:
1) lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
2) lokalizowania inwestycji mogących istotnie i trwale naruszyć walory krajobrazowe oraz deformowania naturalnych form geomorfologicznych (wąwozów, parowów i innych),
3) zakopywania oraz składowania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi,
4) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,
6) likwidowania, zasypywania i dewastacji naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,
7) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia gruntów rolnych,
8) organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych,
9) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
10) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych z wyłączeniem działań wynikających z potrzeb racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
11) umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj z wyłączeniem działań związanych z gospodarką łowiecką lub rybacką prowadzoną w oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalną gospodarką rolną i leśną,
12) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych – z wyłączeniem racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej,
13) wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszczenia gleby, za wyjątkiem ograniczonej eksploatacji piasku i żwiru na potrzeby lokalne, do 500 m3/rok z pojedynczego wyrobiska.
3. Zakazy i ograniczenia wymienione w ust. 2 pkt 1, 2, 5 oraz pkt 10 nie dotyczą inwestycji realizujących cele publiczne, w trybie określonym w art. 36a ustawy o ochronie przyrody.
4. Zakazy wymienione w ust. 2 pkt 5 i pkt 10 nie dotyczą przedsięwzięć związanych z turystycznym i rekreacyjnym zagospodarowaniem Parku, uzgodnionych z Wojewodą.
5. Zakaz wymieniony w ust. 2 pkt 8 nie dotyczy motorowych i samochodowych rajdów turystycznych.

§ 7.
Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrekcji Parku Krajobrazowego Dolina Bugu Wójtowi Gminy Drohiczyn, Wójtowi Gminy Mielnik, Wójtowi Gminy Siemiatycze.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.