Prawna ochrona przyrody

Obszar Chronionego Krajobrazu
W 1986 roku by chronić krajobraz utworzono Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu. Od początku nadania tej formy ochrony przyrody mówiono, iż jest to etap przejściowy ochrony niewystarczająca ochrona dla tak dobrze zachowanej w stanie naturalnym doliny rzeki Bug.

PK „Dolina Bugu” a inne parki krajobrazowe
Projektowany Park Krajobrazowy „Dolina Bugu” wraz z istniejącymi parkami krajobrazowymi wypełnia lukę, zarówno w regionalnym i krajowym systemie prawnej ochrony obszarów przyrodniczych. Dolina Bugu jest chroniona w województwie lubelskim i mazowieckim, ale już na terenie województwa podlaskiego nie. W województwie lubelskim istnieje od roku 1994 roku Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu z siedzibą w Janowie Podlaskim oraz w województwie mazowieckim od roku 1993 Nadbużański Park Krajobrazowy z siedzibą w Siedlcach.

Bug a Natura 2000
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej - Dolina Bugu na terenie powiatu siemiatyckiego jest objęta europejskim systemem ochrony przyrody Natura 2000.

PK Dolina Bugu a Zielone Płuca PolskiRezerwaty przyrody
Na terenie PK „Dolina Bugu” istnieją jedynie dwa rezerwaty przyrody. Są to rezerwat florystyczny Góra Uszeście (12,06 ha) utworzony w 1985 roku oraz rezerwat leśny Grąd Radziwiłłowski (24,16 ha) utworzony w 1990 roku.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Głogi”
Powołany w 1994 roku na obszarze Gminy Mielnik o powierzchni 59,61 ha w miejscu potwierdzenia występowania źródeł geotermalnych.