Statut PK Dolina Bugu

(Przykład dokumentu)

Załącznik do zarządzenia Wojewody Podlaskiego Nr.........z dnia...........200...r.
Statut Parku Krajobrazowego Dolina Bugu

§ l.
l.Park Krajobrazowy Dolina Bugu Województwa Podlaskiego, zwany dalej "Parkiem" działa na podstawie Zarządzenia nr ........Wojewody Podlaskiego z dnia .........r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Bugu Województwa Podlaskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Zespołu Parków jest ...........

§ 2.
Park jest jednostką budżetową utworzoną w celu kierowania Parkiem Krajobrazowym Dolina Bugu w województwie podlaskim.

§ 3.
Parkiem kieruje Dyrektor Parku, zwany dalej „Dyrektorem” przy pomocy:
1) zastępców.
2) głównego księgowego.
3) głównych specjalistów.

§ 4.
l.Dyrektora powołuje i odwołuje Wojewoda.
2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Wojewoda na wniosek Dyrektora.
3. Głównego księgowego, głównych specjalistów powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 5.
1. Zadania określone w ustawie o ochronie przyrody wykonuje Dyrektor oraz pracownicy Parku.
2. Czynności w sprawach z zakresu ustawy o finansach publicznych oraz prawa pracy osób zatrudnionych w Parku wykonuje Dyrektor oraz osoby przez niego upoważnione.

§ 6.
Szczegółową strukturę organizacyjną Parku oraz zakres ich zadań określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.