Walory przyrodnicze

Podstawowym walorem Parku Krajobrazowego „Dolina Bugu” jest rzeka Bug wraz z szeroką na tym odcinku, dobrze zachowaną doliną rzeczną z wysokimi krawędziami oraz z nadbrzeżnymi lasami łęgowymi. Obszar projektowanego PK Dolina Bugu obejmuje zarówno liczne starorzecza, nadrzeczne skarpy, lasy łęgowe (zwane też wodnymi lasami), podmokłe łąki, plaże i wyspy, jak też kompleksy leśnie, rozległe pola, odłogi i zarośla śródpolne.

Najważniejsze atuty przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Bugu to:
- lasy łęgowe wierzbowo-topolowe – będące odpowiednikiem tropikalnych lasów deszczowych. Na niektórych odcinkach Bugu lasy łęgowe zachowały się w zwartych kilkusetmetrowych nadbrzerznych pasach leśnych.
- starorzecza Bugu (ok. 30 starorzeczy) zwane „bużyskami” występujące w okolicach Arbas, Bużysk, Chutkowic, Chrołowic, Wólki Zamkowej, Drohiczyna, Zajęcznik, Ogrodnik, Wólki Nadbużnej, Osłowa i Sutna.
- topoliny min. w Niemirowie, Mielniku, Drohiczynie
- murawy psammofitowe związane z piaszczystymi wydmami min. w okolicach Arbas, Ogrodnik, Niemirowa, Radziwiłłówki, Moszczony Królewskiej
- murawy kserotermiczne z roślinnością pontyjską głównie w okolicach Mielnika, Niemirowa
- wzgórza i pagórki morenowe z tego 22 wzniesienia są malowniczymi punktami widokowymi
- wyspy rzeczne – na obszarze projektowanego PK Dolina Bugu znajduje się ponad 40 wysp

Flora Parku Krajobrazowego Dolina Bugu
Roślinność na terenie projektowanego PK Dolina Bugu to: 29% - lasy, 1% - zadrzewienia i zakrzewienia, 1% - bagna i nieużytki, uprawy rolne – 36 %, łąki i pastwiska – 16%, 7% - inne.
Zbiorowiska roślinne jakie występują na terenie PK Dolina Bugu to:
- zbiorowiska wodne
- zbiorowiska muraw kserotermicznych i napiaskowych
- zbiorowiska leśne ( bór sosnowy, bór mieszany, dąbrowa świetlista, grąd miodownikowy, grąd właściwy, łęg jesionowo-wiązowy, łęg jesionowo-olszowy, topolina)
Rzadkie gatunki flory projektowanego PK Dolina Bugu to:
krawawnik pagórkowy, czosnek skalny, smagliczka kielichowata, modrzewnica zwyczajna, wieżyczka gładka, marzanka barwierska, aster gawędka, łoboda oszczepowata szerokolistna, ostrzew spłaszczony, turzyca gwiazdkowata, turzyca żółta, dziewięćsił pospolity, paprotnica krucha, świetlik łąkowy, rumian żółty, dziurawiec rozezłany, wężymord stepowy, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, arnika górska, arcydzięgiel litwor, orlik pospolity, ostrołodka kosmata, pluskwica europejska, grzybienie białe, jeżogłówka, topola czarna.

Fauna Parku Krajobrazowego Dolina Bugu
Na obszarze projektowanego PK Dolina Bugu występuje około 250 gatunków ssaków,w ptaków, gadów, płazów i ryb. Największym występuje ptaków lęgowych – 118 oraz 53 gatunki ptaków na przelotach i zimujących. Kolejnymi grupami są gady – 4 gatunki (w kraju 9 gatunków) oraz płazy – 10 gatunki (w kraju 18 gatunków). Zaś ryb występuje 41 gatunków co stanowi 37 % wszystkich gatunków ryb w kraju. Potwierdzono występowanie 28 gatunków ssaków na terenie PK Dolina Bugu. Powyższe dane liczbowe gatunków na obszarze projektowanego PK Dolina Bugu są wysokie biorąc pod uwagę mały obszar parku w stosunku do powierzchni całego kraju.

Ptaki
Na terenie PK Dolina Bugu stwierdzono występowanie łącznie 118 ptaków lęgowych oraz 53 gatunki ptaków na przelotach i zimujących. Stanowi to ponad wszystkich 50% ptaków występujących w Polsce.
Z korytem rzeki związane są min.: sieweczka rzeczna i sieweczka obrożna, brzegówka, rybitwa białoczelna.
Ptaki nadrzeczne min.: remiz, dudek, krętogłów.
Ptaki nadbrzeżne min.: rycyk, czajka, trzciniak, czapla.
Ptaki w starorzeczach to min.: łabędź niemy, perkoz dwuczuby, perkoz zausznik.
Ptaki leśne min.: puchacz, dzięcioł duży.
Do gatunków rzadkich i zagrożonych zaliczamy: kraskę, błotniaka stawowego, bociana czarnego.

Ssaki
Na obszarze PK Dolina Bugu stwierdzono występowanie 28 gatunków ssaków. Najważniejsze z nich to: wilk, nietoperze, borsuk, jeż wschodni oraz żubr, łoś, wydra, kuna leśna.

Gady
Na terenie Polski występuje 9 gatunków gadów. Na terenie projektowanego PK Dolina Bugu występuje: jaszczurka zwinka, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, i żmija zygzakowata. Żaby reprezentowane są przez żabę: wodną, śmieszkę, jeziorkową, trawną oraz moczarową.

Płazy
Na terenie Polski płazy reprezentowane są przez 18 gatunków. Na obszarze projektowanego PK Dolina Bugu występuje 10 gatunków płazów. Wszystkie płazy związane są z środowiskiem wodnym które niezbędne jest do rozrodu.
Płazy te to: kumak nizinny, ropucha szara, ropucha zielona, ropucha piskówka, rzekotka drzewna.

Ryby
W Bugu występuje ponad 40 gatunków ryb. Są to min.: szczupak, leszcz, płoć, kleń. W starorzeczach występuje 26 gatunków ryb.

Bezkręgowce
Fauna bezkręgowców nie jest dobrze rozpoznana. Stwierdzono występowanie mrówki rudnicy, biegacz złocisty, biegacz wręgaty, biegacz skórzasty, biegacz zielonozłoty, modliszka zwyczajna, trzmiel ziemny, trzmiel rudy.