Walory kulturowe

Tereny projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Bugu mają bogatą tradycję historyczną i dobrze zachowane zabytki kulturalne i religijne. Początki osadnictwa oraz powstawania miast i ośrodków religijnych związane są z rzeką Bug będącą zarówno szlakiem komunikacyjnym jak i obszarem granicznym.
Obszar projektowanego parku to specyficzny efekt wpływów różnych kultru, wyznań, i narodowości – polskiej, ruskiej, żydowskiej i ormiańskiej. Współistnieją tu, niespotykanie gdzie indziej wpływy kultury wschodu i zachodu. Różnorodność wyznań widoczna jest w dwóch odłamach chrześcijaństwa – katolicyźmie i prawosławiu oraz judaizmu.
Na obszarze PK Dolina Bugu ślady najstarszego pobytu i osadnictwa człowieka datowane są na 10000 lat p.n.e - znajduje się tu około 170 cmentarzysk i kurhanów oraz stanowisk archeologicznych. Znaleziska archeologiczne o dużej wartości to: plomby ołowiane, srebrne monety arabskie i krążki do gry w warcaby z IX wieku, krzyżyki wschodnie.
Drohiczyn w roku 1254 był miejscem koronacji króla Daniela Romanowicza na króla Rusi. Mielnik zaś miejscem podpisania Unii Mielnickiej w 1501 roku. Mielnik i Drohiczyn były ośrodkami gdzie zakładane były klasztory. W Drohiczynie przez wieki funkcjonowało colegium prowadzone przez Jezuitów, KEN, Pijarów.
Przez obszar na Bugiem przetaczały się praktycznie wszystkie wojny i powstania które przyczyniały się do znisczeń oraz marginalizowały rozwój regionu w stosunku do innych regionów. Te historyczne uwarunkownia przyczyniły się do tego, że obszar projektowanego PK Dolina Bugu charakteryzuje się stosunkowo małą liczbą miejscowości, niską liczbą ludności oraz dobrze zachowanym stanem środowiska naturalnego.

Zabytki i inne ciekawe obiekty gmin projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Bugu

Gmina Drohiczyn
Drohiczyn położony jest na wysokim brzegu Bugu z panoramą doliny rzecznej. Miasto posiada układ urbanistyczny z XV-XIX wieku.
W Drohiczynie godnymi obejrzenia są:
- katedra i Kolegium Pijarów z XVIII w.
- siedziba Diecezji Drohiczyńskiej
- kościół pofranciszkański z zespołem klasztornym z XVII/XVIII w.
- kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w.
- cerkiew pw. Mikołaja Cudotwórcy z XVIII w.
- cmentarz żydowski
- Góra Zamkowa - dawne grodzisko, obecnie punkt widokowy na dolinę Bugu.
Na terenie gminy Drohiczyn znajdują się betonowe bunkry z 1941 roku.
Wsie gminy Drohiczyn cząstkowo zachowały tradycyjną zabudowę drewnianą.

Gmina Mielnik
Mielnik położony jest na wysokim brzegu Bugu z panoramą doliny rzecznej. Mielnik posiada zachowany kład przestrzenny z XV-XV wieku
Do zabytków gminy Mielnik należą:
- Góra Zamkowa (grodzisko) w Mielniku z XI w. (dobry punkt widokowy na Dolinę Bugu)
- ruiny kościoła zamkowego z pocz. XV w.
- drewniana cerkiew cmentarna w Mielniku z 1777 r.
- cerkiew w Mielniku z 1825 r.
- bożnica żydowska z I poł. XIX w. w Mielniku (obecnie Galeria "Vava")
- kopalnia odkrywkowa kredy
- kościół w Niemirowie z lat 1780-90.
- grodzisko w Niemirowie z XII w.
- kościół drewniany w Tokarach z 1935 r.
- cerkiew drewniana w Koterce z 1912 r.

Gmina Siemiatycze
Bunkry betonowe z 1941 roku.
Drewniana architektura gospodarstw wiejskich.