Zarządzenie Wojewody Podlaskiego o powołaniu PK DOlina Bugu

(Przykład dokumentu)

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego Nr.......z 200....r.
z dnia ..............r. w sprawie:
utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Bugu WojewództwaPodlaskiego.


Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) oraz art. 24 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U Nr 114, poz. 492, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1.
1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą: Park Krajobrazowy Dolina Bugu zwany dalej Parkiem.

§2.
Park utworzony zostaje w celu:
- zachowania oraz wzbogacenia cennych, występujących na terenie województwa zasobów przyrody, kultury i krajobrazu dla potrzeb rekreacji i nauki,
- stworzenia podstaw realizacji kompleksowego programu zrównoważonego rozwoju tych obszarów,
- propagowania idei ochrony przyrody poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej i edukacyjnej,
- ochrony i kształtowania środowiska oraz gospodarki przestrzennej w obrębie poszczególnych parków krajobrazowych położonych w granicach województwa śląskiego zgodnie z rozporządzeniami o powołaniu parków krajobrazowych.

§3.
Park jest państwową jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych finansowanych z budżetu Wojewody.

§4.
1. Zespołem Parków kieruje Dyrektor Parku Krajobrazowego.
2. Strukturę organizacyjną oraz zadania Parku określa statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów : Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Finansów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ................r.