ROLNICTWO EKOLOGICZNE PODSTAWOWE INFORMACJE

Rolnictwo ekologiczne określane również jako: biologiczne, organiczne lub biodynamiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Jest to system trwały, samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny.

Dlaczego rolnictwo ekologiczne?

W krajach rozwiniętych gospodarczo rolnictwo, dzięki powszechnemu stosowaniu przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne, środki ochrony roślin, nowoczesna technika rolnicza itp.) oraz postępowi biologicznemu (wysoko plonujące odmiany roślin i wydajne rasy zwierząt) osiągnęło ogromny postęp produkcyjny, co spowodowało również szereg ujemnych następstw:

- Nadprodukcję artykułów żywnościowych, a w konsekwencji spadek ich cen i opłacalności produkcji,

- Nasilenia się ujemnych oddziaływań rolnictwa na środowisko przyrodnicze, takich jak zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych, niekorzystne zmiany w krajobrazie rolniczym, spadek żyzności gleb itp.

- Spadku zaufania konsumentów do jakości surowców żywnościowych produkowanych intensywnymi metodami w następstwie zagrożeń wynikających z BSE, skażenia produktów żywnościowych dioksynami, epidemii pryszczycy itp.

Czym charakteryzuje się rolnictwo ekologiczne?

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o możliwie zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, bazujący na środkach naturalnych, nie przetworzonych technologicznie, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy produkcyjne w gospodarstwie, zapewniający trwałą żyzność gleby i zdrowotność zwierząt oraz wysoką jakość biologiczną produktów rolniczych. Jest to system zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Nie obciąża bowiem środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy, jest w stanie uniezależnić się w dużym stopniu od nakładów zewnętrznych oraz umożliwia rozwój wsi i rolnictwa jako kategorii społecznych i kulturowych, a także:

1. Jest systemem produkcji rolnej opartej na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie.

2. Stosuje się w nim nawozy organiczne (zamiast sztucznych) i naturalne nawozy mineralne.

3. Stosuje się w nim preparaty biologiczne (zamiast pestycydów) oraz naturalne metody ochrony roślin.

4. Uwzględnia się urozmaicony płodozmian w celu podwyższenia biologicznej aktywności i żyzności gleby.

5. Materiał siewny i sadzeniowy musi być otrzymywany zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

6. Dobór gatunków odmian roślin i ras zwierząt jest dokonywany w oparciu o populacje, rasy i odmiany miejscowe z uwzględnieniem ich odporności na choroby.

Cele rolnictwa ekologicznego

1. Produkcja żywności o wysokiej jakości służącej zdrowiu człowieka przy utrzymaniu lub podwyższaniu żyzności gleby
2. Życie zgodnie z prawami przyrody
3. Nie niszczenie lecz poprawianie
4. Wytworzenie żywności, która człowiekowi pomaga a nie szkodzi
5. Traktowanie gospodarstwa jako organizmu
6. Maksymalne ożywienie gleby czyli, aktywizacja biologiczna
7. Naturalna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami
8. Stwarzanie zwierzętom w gospodarstwie optymalnych warunków bytu.